O Jartom Magazyny i hale produkcyjne III Konferencja JARTOM

 
 
Regulamin Konferencji
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III Konferencja JARTOM, zwana dalej „Konferencją” lub „Wydarzeniem”. Planowana data Wydarzenia to 7 września 2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia.
2. Organizatorem Konferencji jest: Tomasz Branecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jartom Tomasz Branecki z siedzibą w Warszawie (00-336), przy ul. Kopernika 30, NIP 527-015-66-77, REGON: 010826614, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany w niniejszym Regulaminie i w innych materiałach Konferencji jako JARTOM Real Estate.
3. Koordynatorem Konferencji jest: Jartom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, adres ulica Kopernika 30, 00-336 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000746241, REGON: 381097412, NIP: 7010848103.
4. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Panią Moniką Stanik tel.: 48 516 029 431, e-mail: monika.stanik@jartom.pl
5. Konferencja jest organizowana w Warszawie. Adres Konferencji oraz mapa dojazdu dostępne są na stronie Wydarzenia: http://www.konferencja-specjalistow-logistyki.jartom.com/lokalizacja
6. Program Konferencji dostępny jest na stronie Wydarzenia: http://www.konferencja-specjalistow-logistyki.jartom.com/program.
7. Uczestnikiem Konferencji może być każdy, kto został zgłoszony na Konferencję, za którego została uiszczona pełna opłata za uczestnictwo w Konferencji i którego zgłoszenie nie zostało odrzucone lub zanegowane przez Organizatora. 
8. Wymogi określone w pkt. 7 nie dotyczą gości Organizatora.
9. Udział w Konferencji można między innymi zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy online na stronie http://www.konferencja-specjalistow-logistyki.jartom.com/rejestracja. Rejestracja online i przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego Online jest potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.
10. Rejestracja online i przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego jest potwierdzeniem, ze Uczestnik zgadza się na umieszczenie danych osobowych w bazie JARTOM Real Estate w celu przeprowadzenia Konferencji Specjalistów Logistyki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich modyfikacji.
11. Osoba zgłaszająca swój udział zobowiązuje się do podania w zgłoszeniu prawdziwych danych Uczestnika, pod rygorem odrzucenia zgłoszenia.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji i odrzucenia zgłoszenia udziału w Konferencji Uczestnika bez podania przyczyny.
13. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji powinna być zgłoszona wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: monika.stanik@jartom.pl. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, po dokonaniu wpłaty za udział w Wydarzeniu, organizator zastrzega sobie prawo pobrania od Uczestnika:
a) 20 % opłaty rejestracyjnej - w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie do 14 dni od daty dokonania wpłaty za uczestnictwo,
b) 70 % opłaty rejestracyjnej - w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni po dacie dokonania wpłaty za uczestnictwo,
c) 70 % opłaty rejestracyjnej - niezależnie od zapisów poprzednich ustępów w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed datą Wydarzenia.
14. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi.
15. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez Organizatorów na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres
e-mail.
16. Oficjalne zakończenie rejestracji następuje dnia 6 września 2021 r. Po tym terminie zgłoszenie udziału w Konferencji jest możliwe jedynie za pośrednictwem e-maila. Osoby zainteresowane powinny wysłać zapytanie o możliwość udziału w Konferencji na adres: monika.stanik@jartom.pl. Przedstawiciel Organizatora potwierdzi możliwość wzięcia udziału w Konferencji na adres e-mailowy zainteresowanego.
17. Koszt udziału w Konferencji obejmuje:
a) materiały Konferencyjne,
b) poczęstunek w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora, 
c) udział w wykładach i panelach dyskusyjnych,
18. Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztów podróży i noclegu.
19. Za pokrycie szkody oraz pozostałych kosztów powstałych z winy Uczestnika nie objętych ceną i nieuregulowanych do dnia zakończenia Wydarzenia odpowiada Uczestnik, bądź delegująca go firma/instytucja/urząd. W przypadku nie uiszczenia płatności przez Uczestnika, o których mowa w zdaniu pierwszym, Organizator wystawi fakturę i prześle ją na adres wskazany podczas rejestracji online. Uczestnik solidarnie z delegującą go firmą/instytucją/urzędem jest zobowiązany uregulować należności w terminie wskazanym na fakturze.
20. Koszty za udział w Konferencji zostały opisane szczegółowo na stronie http://www.konferencja-specjalistow-logistyki.jartom.com/cennik. Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
21. Informujemy, iż operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
22. Organizator zastrzega sobie prawo wydawania instrukcji dodatkowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego przebiegu Wydarzenia.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany części lub całości programu Wydarzenia, bez obowiązku uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób, w zależności od osobistego uznania Organizatora, bez obowiązku zwrotu części lub całkowitej sumy na jaką opiewa opłata uczestnictwa.
24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nazwy i miejsca Wydarzenia z obowiązkiem poinformowania i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób, w zależności od osobistego uznania Organizatora, bez obowiązku zwrotu części lub całkowitej sumy na jaką opiewa opłata uczestnictwa.
25. Wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez organizatorów. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów wideo, na których uczestnik został sfotografowany lub sfilmowany w ramach udziału w Wydarzeniu lub też dobrowolnie udzielił wywiadu przez kamerą, bądź pozował do zdjęcia - bez konieczności każdorazowego zatwierdzania danej czynności oraz bez konieczności uiszczania na rzecz
Uczestnika wynagrodzenia z tego tytułu. Powyższe obejmuje zarówno prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika w dowolnym utworze, jak i w materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych.
26. Uczestnik zobowiązuje się do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora, który został mu wydany podczas rejestracji. Osoby bez identyfikatora nie będą wpuszczane na sale wykładowe i warsztatowe.
27. Aktualny Regulamin Konferencji dostępny jest na stronie internetowej http://www.konferencja-specjalistow-logistyki.jartom.com/regulamin, w siedzibie Organizatora oraz na Recepcji Centralnej w trakcie trwania Wydarzenia.  Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane na stronie internetowej http://www.konferencja-specjalistow-logistyki.jartom.com/regulamin oraz dostępne w zarówno w siedzibie Organizatora jak i na Recepcji Centralnej w trakcie trwania Wydarzenia. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej http://www.konferencja-specjalistow-logistyki.jartom.com/regulamin
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zostawione lub zagubione podczas Wydarzenia. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za zniszczenia dokonane przez siebie i z własnej winy na terenie i w trakcie trwania Wydarzenia.
29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
30. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych postanowienia te nie byłyby wiążące.

II. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: monika.stanik@jartom.pl.
2. Reklamacje Uczestników Wydarzenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia.
3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

III. DANE OSOBOWOWE

1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Administratorem danych osobowych Uczestników jest Tomasz Branecki.
2. Dane osobowe przetwarzane będą, w zależności od zakresu udzielonej zgody w formularzu zgłoszeniowym w tym:
a) w celach realizacji Konferencji,
b) w celach otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz zaproszeń na kolejne edycje Konferencji,
c) w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
3. Odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Administrator. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
6. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Konferencji. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania Konferencji.

IV. PRAWA AUTORSKIE

1. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) Organizator ma prawo na publikację wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenia, krajobraz, publiczna impreza, w postaci ogólnych zdjęć, lub/ i nagrań wideo stanowiących relację z przebiegu całości Wydarzenia.
2. Wybrane przez Organizatora zdjęcia oraz nagrania dostępne będą m.in. na stronie internetowej Wydarzenia oraz na profilu społecznościowym związanym z Konferencją.
 
Zostań Partnerem Zobacz program Zdobądź bilet

 
PARTNERZY KONFERENCJI

 
Zostań Partnerem Zobacz program Zdobądź biletUDZIAŁ POTWIERDZILI


 
Dla kogo Konferencja?Jesteś użytkownikiem hali magazynowej lub przemysłowej

Budujesz lub chcesz wybudować halę

Oferujesz lub potrzebujesz wyposażenia hal

Myślisz o nowej lokalizacji dla swojego magazynu

Kierujesz firmą, która posiada magazyny

Interesuje Cię proptech lub oferujesz ciekawe rozwiązania

Jesteś logistykiem

Zajmujesz się intralogistyką

Należysz do służb utrzymania ruchu

Zajmujesz się kadrami w logistyce

Świadczysz usługi dla rynku magazynowego lub przemysłowego

Zajmujesz się ekologicznymi rozwiązaniami dla logistyki i magazynowania

Zarządzasz zasobami w firmie

Pracujesz w magazynie na kierowniczym stanowisku

Interesuje Cię przyszłość logistyki

Oferujesz lub potrzebujesz rozwiązań finansowych lub ubezpieczeniowych

Klienci JARTOM Real Estate

Jesteś, byłeś lub chcesz być Klientem JARTOM? Zaproszenie do udziału w Konferencji szczególnie kierujemy do Ciebie. Referencje otrzymaliśmy od:


 
Zobacz więcej